پروژه تاسيسات برقی و مكانيكی

فروشگاه رفاه اصفهان

 هدف از پروژه : عمليات اجرائی تاسيسات مكانيكی و الكتريكي فروشگاه رفاه اصفهان

 تاريخ اجراء : سال 1375

 مبلغ قرارداد : 1.710.798.000 ريال

 موقعيت : استان اصفهان

 كارفرما : سازمان عمران و مسكن بنياد مستضعفان و جانبازان

 مشخصات كلی :

رديف

مشخصات

مقدار
1  مساحت 7000 مترمربع
2  ايرواشر 3 دستگاه
3  كانال هوا با مقاطع مختلف 500 مترطول
4  لوله كشی تاسيسات با مقاطع مختلف 4000 مترطول
5  ديگ بخار به ظرفيت 400/000 كيلوكالری 1 دستگاه
6  سردخانه به ظرفيت 5 تن تبريد در ساعت 1 دستگاه
7  لوله كشی برق 15000 متر